COOP Thomasbakken sak i ekstraordinært årsmøte 13 april 2016

Reguleringsplan (områderegulering) med konsekvensutredning for Alta Handelspark (Coop Thomasbakken) – innstilling fra styret:

Alta Arbeiderparti er positive til COOPs ønske om å etablere handelspark i Alta. Arbeiderpartiet kan likevel ikke støtte at reguleringsplanforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Alta Arbeiderparti ber om at tiltakshaver finner løsninger for en framtidig handelspark i tråd med gjeldende arealplaner og i tilknytning til Alta sentrum, på en slik måte at handelsparkens etablering støtter opp om nåværende og framtidig næringsvirksomhet i sentrum.

Alta Arbeiderparti ber kommunen om bidra til tomteløsninger for handelsparken i tråd med overnevnte føringer.